ชมรมเซ็นเซอร์โฆษณาหารือ สคบ.ด้านสื่อสารมวลชนฯ คุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 20 ม.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

ตัวแทนชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา หารือประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชนฯ เพื่อประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

นายเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนต์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย พร้อมด้วยนายกฤษณพร เสริมพาณิช ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนต์โฆษณาฯ เข้าพบหารือกับนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีการรายงานข้อมูลการจัดตั้งชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาฯ เพื่อสร้างบรรทัดฐานการตรวจสอบงานโฆษณายุคใหม่ให้มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และยกระดับมาตรฐานการทำงาน เป็นไปในแนวทางของ กสทช.ที่ต้องการให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รวมกลุ่ม กำกับดูแลกันเอง และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคสื่อ ที่จะได้ไม่ต้องรับสารจากโฆษณาเกินจริง โดยชมรมจะกลั่นกรอง อย่างละเอียดรอบคอบ สอดคล้องกับการปฏิรูปสื่อสารมวลชน

ด้านนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เห็นด้วยกับแนวทางการจัดตั้งชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา สนับสนุนบทบาทการปกป้องคุ้มครองผู้รับชมโฆษณา และเป็นมิติใหม่ของการปฏิรูปสื่อ ที่ผู้ประกอบการร่วมมือกันสร้างความเป็นธรรม

Tag : ชมรมเซ็นเซอร์โฆษณา ชมรมเซ็นเซอร์โฆษณาหารือสคบ