กรรมการสิทธิ์ร่วมประณามผู้ก่อเหตุรุนแรงภาคใต้

วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 19:09 น.

Views

นางฉัตรสุดา  จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้ที่เสียชีวิต และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าตลาดสดพิมลชัย เขตเทศบาลนครยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา   ละขอประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม ผิดต่อกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชน และหลักมนุษยธรรมซึ่งเป็นหลักสากลที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือ

นางฉัตรสุดา  กล่าวว่าในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและปกป้องหลักการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลและส่วนรวมอันจะละเมิดมิได้  ขอเสนอแนะให้ทุกภาคส่วนคำนึงและควรปฏิบัติ กล่าวคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว  รวมถึงเพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กลุ่มเด็ก สตรี และประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับการคุ้มครอง  เพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข ด้วยความร่วมมือของภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง และการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ให้กลับคืนมา

Tag : เหตุรุนแรงภาคใต้ ระเบิด ตลาดสดพิมลชัย ยะลา ชายแดนภาคใต้