สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 2 ก.พ. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 09.05 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่เดินทางมาเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนตามพระราชดำริ และโครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
              
โอกาสนี้ วิทยากรและผู้ดำเนินงานจัดอบรมและศึกษาดูงานฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

เวลา 17.34 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารหอผู้ป่วยใน ซึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น เริ่มก่อสร้างวันที่ 2 มีนาคม 2555 แล้วเสร็จวันที่ 31 มีนาคม 2558 ส่วนอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารหอผู้ป่วยใน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น เริ่มก่อสร้างวันที่ 30 มกราคม 2556 แล้วเสร็จวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย กระทรวงสาธารณสุข

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจการของโรงพยาบาล ซึ่งเน้นให้บริการผู้ป่วยตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด และหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่อำเภอพนมสารคาม โดยมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานการรักษาที่ยั่งยืน และนิทรรศการเรื่องใกล้บ้าน ใกล้ใจ ศูนย์ไตเทียม พนมสารคาม ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2554 โอกาสนี้ พระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการ 2 คน ซึ่งโรงพยาบาล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผลิตขาเทียมระดับเหนือเข่า ใต้เข่า และระดับข้อเท้า โดยปี 2559 ถึง 2560 ทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการ 16 คน และยังมีผู้รอรับบริการ อีก 12 คน
              
โรงพยาบาลพนมสารคาม เปิดดำเนินการครั้งแรก วันที่ 19 เมษายน 2521 โดยยกฐานะมาจากศูนย์การแพทย์และอนามัยพนมสารคาม ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด 120 เตียง มีบุคลากร 342 คน มีศักยภาพให้บริการผู้ป่วยครบ 5 สาขาหลัก ได้แก่ สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และศัลยกรรมกระดูก

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา" อำเภอแปลงยาว เป็นหอดูดาวสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบ แห่งที่ 2 ของประเทศ ซึ่งจัดสร้างขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน ดำเนินการก่อสร้าง หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน 5 แห่ง ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก เพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กระจายสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ให้ประชาชนในทุกภูมิภาค มีโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึง และทัดเทียมกัน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่สำคัญของภูมิภาค ซึ่งวัดวังเย็น ได้บริจาคพื้นที่สำหรับจัดสร้างหอดูดาวฯ รวม 36 ไร่ ภายในหอดูดาวฯ ประกอบด้วย อาคารฉายดาว เป็นอาคารหลังคาทรงครึ่งวงกลม มีโดมฉายดาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร สำหรับฉายท้องฟ้าจำลองด้วยระบบดิจิทัลความละเอียดสูง บริเวณโถงทางเข้าอาคารเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการทางดาราศาสตร์ที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนตามเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญ ๆ จัดแสดงในรูปแบบชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ แบบมีปฎิสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เสมือนจริง ประกอบด้วย นิทรรศการ 14 โซน อาทิ เครื่องตรวจจับรังสีคอสมิก แสง และสเปกตรัม การทำงานของกล้องโทรทรรศน์ การเกิดดวงจันทร์ ฤดูกาลและการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ในการนี้ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ และนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการยุววิจัยดาราศาสตร์ ชุมนุมดาราศาสตร์ นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อยและสวนพฤษศาสตร์หอดูดาว

อาคารหอดูดาวแห่งนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของโดมไฟเบอร์กลาสทรงเปลือกหอย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ฟุต สามารถเปิดออกได้ 180 องศา ทำให้เห็นท้องฟ้าได้โดยรอบ ภายในโดมติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ซึ่งเป็นกล้องหลักของหอดูดาว ด้านนอกมีหลังคาเลื่อน ทรงสี่เหลี่ยม ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่าง ๆ และกล้องดูดวงอาทิตย์ 2 ตัว โดยควบคุมการปิด-เปิด หลังคาเลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ด้านนอกอาคาร มีลานจัดกิจกรรมดูดาวและสวนพฤกษศาสตร์อนุรักษ์พืชกินได้และพันธุ์พืชเกี่ยวกับศาสนา พร้อมจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมระหว่างภาครัฐและชุมชนในการทำกิจกรรมในบริเวณโดยรอบหอดูดาวฯ เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนตามพระราชดำริ โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา