โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัด และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ระดับภาคเหนือ ซึ่งเป็นการประกวดภาคแรก ประจำปี 2561

วันที่ 8 ก.พ. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายประยูร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงาน โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ระดับภาคเหนือ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสนองพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัด และชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่ขยายผลงานในกลุ่มผู้ต้องขังและในเรือนจำ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาประกวดจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน คือการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน และการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้น ส่วนชมรมทูบี นัมเบอร์วัน มีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ ความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชน เพื่อดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ตามแนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน และแนวทางยุทธศาสตร์ การสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ รวมถึงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปีนี้ มีการส่งผลการดำเนินงานในระดับจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน เข้าประกวดครบทั้ง 17 จังหวัด และมีประเภทชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน ร่วมนำเสนอผลงาน 97 ชมรม

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน