พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินเครื่อง ทีมไทยนิยม ยั่งยืน 7,800 ทีม พร้อมลงพื้นที่ทั่วประเทศ 21 ก.พ.นี้

วันที่ 9 ก.พ. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

เป็นการมอบนโยบายและแนวทางแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ได้ย้ำความสำคัญของทีมไทยนิยม ยั่งยืน ที่จะนำนโยบายไปขับเคลื่อนสู่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและชุมชนให้สัมฤทธิ์ผล โดยต้องทำงานด้วยใจ ไร้อคติ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มองลู่ทางอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้โชติช่วงชัชวาล พร้อมกำชับให้ลงพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อสร้างหลักคิดที่ถูกต้อง เคารพกฎหมาย สร้างความปรองดอง ลดความเหลื่อมล้ำ โดยจะติดตามและประเมินการทำงานทุก 3 เดือนด้วยตนเอง

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี แต่ละด้านมอบนโยบายสำคัญในแต่ละกลุ่มงาน โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงให้ใช้แนวทางบันได 3 ขั้น คือ เคาะประตูบ้าน ปรับทุกข์ ผูกมิตร ให้ช่วยเหลือตามความต้องการ และสุดท้ายสร้างการรับรู้ตามแนวทางสัญญาประชาคม และหลักประชาธิปไตย

โดยช่วงท้ายเป็นการลงรายละเอียด ถึงกรอบ 10 ภารกิจ ที่ทีมขับเคลื่อนในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล จะต้องดำเนินการให้ครบทุกมิติต่อไป

Tag : ทีมไทยนิยม ยั่งยืน รัฐบาล