โขนสืบสานพระราชปณิธานอัครศิลปิน

วันที่ 12 ก.พ. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ความอ่อนช้อยและท่ารำถ่ายทอดวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญศักดา ได้อย่างสง่างาม สมเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง จัดแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การแสดงโขนชุดนี้ มีเนื้อหาสอดแทรกคุณธรรม ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่

การแสดงโขนประจำปีของเด็กๆ จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมการแสดงชั้นสูง ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ไทย สนองพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นอกจากนี้ยังมีการแสดงชุดเบิกโรง ระบำครุฑ ดนตรีไทย และละครประยุกต์ "ตามรอยพระบาทด้วยศาสตร์พระราชา" รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9