องคมนตรี ไปติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดยะลา

วันที่ 12 ก.พ. 2561 เวลา 19:54 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ ไปติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดยะลา เพื่อสนองพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร และพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ได้แก่ โครงการระบบระบายน้ำตำบลท่าสาป ตำบลพร่อน ตำบลยุโป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชดำริ ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย และขุดลอกขยายคลอง 3 แห่ง ปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำ 3 แห่ง ในตำบลท่าสาป ทำโครงการแก้มลิงตำบลพร่อน 1 แห่ง เพื่อบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปัจจุบันคงเหลืองานก่อสร้างคันกั้นน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

ปัจจุบัน ราษฎรมีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนใช้ในกิจกรรมของชุมชน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังแก่ราษฎรในพื้นที่ 3 ตำบล ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 870 ไร่

จากนั้น ไปติดตามการดำเนินโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต พร้อมเชิญถุงพระราชทาน 130 ถุง ไปมอบให้ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจพลร่ม ครูโรงเรียนบ้านเยาะ และครูจากศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภักดี โครงการฯ นี้ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยพระราชทานวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ ให้มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต เพื่อให้ครอบครัวอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่สดใสและสมบูรณ์ เพื่อให้มีที่ทำกินที่ดี มีกิจกรรมเสริมอาชีพที่เหมาะสม และได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ อนามัย และการศึกษาของเยาวชนและลูกหลาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้แก่ราษฎร, จัดทำแผนรักษาความปลอดภัย ร่วมกันระหว่างตำรวจตระเวนชายแดน ทหารพราน และกำลังประชาชน นอกจากนี้ ยังพัฒนางานด้านสถานศึกษา ศาสนา ปรับปรุงมัสยิด และสำนักสงฆ์ เพื่อให้ราษฎรไทยพุทธและไทยมุสลิมมีสถานที่ประกอบศาสนกิจ ปัจจุบัน ราษฎรที่เป็นสมาชิกฯ 33 ครัวเรือน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งอาชีพ สุขภาพอนามัย การศึกษา และถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบแห่งแรกของประเทศในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Tag : องคมนตรี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยะลา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พลเอกธีรชัย นาควานิช