ป.ป.ท.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง ตั้งข้อหาผู้เกี่ยวข้อง 6 คน

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. พิจารณากรณีทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปลอมแปลงเอกสารการเบิกเงินคนไร้ที่พึ่ง กว่า 6,900,000 บาท หลังลงพื้นที่เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม ที่ผ่านมา และพบว่ามีการทุจริตจริงตามที่ร้องเรียน จึงมีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน และเชิญสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย

ทั้งนี้มีผู้ถูกกล่าวหา 6 คน เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 2 คน คือ ผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ และลูกจ้างอีก 4 คน ในข้อกล่าวหาเบียดบังทรัพย์, ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และทำเอกสารเท็จ คาดสามารถชี้มูลความผิดได้ภายใน 6 เดือน และส่งเรื่องให้อัยการดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลต่อไป ขณะเดียวกันก็จะขยายผลการตรวจสอบไปยังพื้นที่อื่นๆ ด้วย  

สำหรับการทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น มีการนำรายชื่อชาวบ้าน เอกสารบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ไปเบิกเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน หรือเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ รายละ 2,000 บาท เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์รายละ 2,000 บาท และทุนประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย รายละ 3,000 บาท แต่จ่ายเงินจริงให้เพียงรายละ 1,000 บาทเท่านั้น หรือบางรายไม่ได้รับเงินเลย  

ด้าน นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่นชมนักศึกษาทั้ง 4 คน ที่เปิดเผยเรื่องนี้จนนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมาย โดยบอกเป็นการทำหน้าที่พลเมืองดี กล้าหาญ มีจิตสำนึกซื่อสัตย์ต่อสาธารณะ  มีจิตใจที่เอื้ออาทร เห็นใจผู้อื่น ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและยุติธรรม