กระทรวงอุตสาหกรรมปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 11:19 น.

Views

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย หรือ SMEs เกษตรตามแนวทางประชารัฐ ระยะที่ 2 ที่จะดำเนินการในปีต่อไป จะดึงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าโครงการระยะแรก ที่มีเกษตรกรเข้าร่วม 600 กลุ่ม และเชื่อว่าภายใน 4 ปี นับจากนี้ไปจะผลักดันให้เกษตรกรที่มีทั้งหมด 2,500 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

สำหรับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดและประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการให้กับวิสาหกิจกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการโดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น 3 กิจกรรม คือ การอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสนับสนุนโดยจัดตั้งหน่วยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบในพื้นที่ โดยการดำเนินการจะบูรณาการความร่วมมือกับหลายภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวว่า ประเทศไทยมีกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 กลุ่ม จะพยายามผลักดันเข้าสู่โครงการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปไทย หรือ SMEs เกษตรตามแนวทางประชารัฐให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้