พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงาน ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 13.52 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทรงเปิดงาน "ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ 3" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเป็นตัวอย่างการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา ภายหลังการเก็บเกี่ยวให้แก่สมาชิกศูนย์ฯ  และบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีการเกษตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม Workshop ซึ่งสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกันฝึกอบรมการจัดสวนของขวัญ, การจักสานหัตถกรรมท้องถิ่นจากใบตาล, การทำกังหันลมทานตะวัน, ทำผ้ามัดย้อม และการแต่งหน้าคัพเค้กทานตะวัน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้มีกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง มีการจัดแสดงสัตว์เลี้ยงน่ารัก ได้แก่ กระต่าย ลูกหมู และแพะสายพันธุ์บอร์ แองโกลนูเบียน และชาแนน

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร จัดตั้งขึ้นตามแนวพระดำริฯ ในปี 2558 มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 18 ไร่ และมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 12 ไร่ เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลทำนาจะมีการปลูกพืชหลังนา เพื่อปรับปรุงดินให้มีสภาพดี เตรียมพร้อมสำหรับการปลูกข้าวในฤดูกาลถัดไป หนึ่งในพืชหลังนาที่ปลูกคือ ทานตะวัน ซึ่งทดลองเพาะปลูกมาตั้งแต่ปี 2559 และให้ผลดี สามารถช่วยรักษาหน้าดิน และได้ผลผลิตเป็นเมล็ดทานตะวัน สำหรับเก็บไว้ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ โดยครั้งนี้ ได้ปลูกพันธุ์ทานตะวันอะควอร่า 6 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560 มีอายุครบบาน 63 วัน ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดได้เมื่อมีอายุครบ 95-110 วัน

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ 3 งานทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ สุรินทร์