องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฝายห้วยจันลัน 2 และโครงการฝายห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝายห้วยจันลัน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองมะแซว และโครงการฝายห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการฯ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร

สำหรับโครงการฝายห้วยจันลัน 2 ฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อสร้างอาคารฝายทดน้ำ และอาคารประกอบ พร้อมขุดลอกลำห้วยบริเวณด้านหน้าและด้านท้ายฝาย เพื่อเพิ่มความจุของน้ำในลำห้วย ซึ่งแล้วเสร็จและสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน 980 ไร่ และช่วงฤดูแล้ง 60 ไร่ ราษฎร 600 คน จาก 150 ครัวเรือน มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ส่วนโครงการฝายห้วยยางฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นอาคารบังคับน้ำในลำน้ำให้มีระดับสูงขึ้น พร้อมขุดลอกลำห้วยด้านเหนือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2561 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สามารถทำประมง เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร ราษฎรได้รับประโยชน์ 183 ครัวเรือน สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน 1,750 ไร่ และในช่วงฤดูแล้ง 60 ไร่ นอกจากนี้ราษฎรจากทั้ง 2 โครงการฯ ยังได้สร้างการมีส่วนร่วม โดยการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อบริหารการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับทุกคนได้อย่างทั่วถึง

Tag : พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข โครงการฝายห้วยจันลัน 2 โครงการฝายห้วยยาง อำนาจเจริญ