สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานถุงยังชีพแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน และราษฎร ณ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 19:49 น.

Views

เวลา 18.07 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังฐานปฏิบัติการบ้านนอแล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้น ทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพ 250 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย ดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน และพระราชทานถุงยังชีพแก่นายอำเภอฝาง, ผู้แทนราษฎรชนเผ่าปะหล่อง และลาหู่ บ้านนอแล และบ้านขอบด้ง 200 ชุด ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องกันหนาว ด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ต้องประสบกับสภาพอากาศหนาวเย็น ยังความปลาบปลื้มแก่ทหารและราษฎรเป็นอย่างยิ่ง

ในการนี้ ทรงเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ และราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนบริเวณดอยอ่างขาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล อยู่ห่างจากอำเภอเมือง 189 กิโลเมตร ดูแลรับผิดชอบรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน รวม 5 อำเภอ คือ อำเภอเวียงแหง, เชียงดาว, ไชยปราการ, ฝาง และแม่อาย รวมความยาวตามแนวชายแดน 227 กิโลเมตร โอกาสนี้ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรทัศนียภาพตามแนวชายแดนซึ่งฝั่งตรงข้าม คือ ฐานปาคี เป็นฐานทหารเมียนมาระดับกองพัน ปัจจุบัน สถานการณ์บริเวณนี้ไม่มีการสู้รบ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารไทยและทหารประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีกิจกรรมการพบปะพัฒนาสัมพันธ์, การเล่นกีฬา, การลาดตระเวนร่วมกันตามแนวชายแดน และโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน

ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงฐานปฏิบัติการบ้านนอแล มี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านนอแล มีราษฎร 211 ครัวเรือน 1,108 คน ส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายปะหล่อง ส่วนบ้านขอบด้ง มีราษฎร 55 ครัวเรือน 440 คน ส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายลาหู่ ทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้รับการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ในการช่วยสร้างงานและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแลหลายครั้ง เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจ

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขสู่ปวงประชา ตลอดจนพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ ให้มีความยั่งยืน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานถุงยังชีพแก่ทหาร เยี่ยมทหารชายแดน เชียงใหม่ เยี่ยมทหารชายแดน เชียงใหม่ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล