องคมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 19:49 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ในการนี้ ได้ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งตกแต่งด้วยบรรยากาศย้อนยุค อาทิ นิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ และนิทรรศการช่างฝีมือของสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของไทย อาทิ การปั้นตุ๊กตาชาววัง งานคร่ำเงิน คร่ำทอง งานเซรามิค การทอผ้าไหมมัดหมี่ งานจักสานไม้ไผ่ลายขิด การทอผ้ากี่เอว และทำเรือกอและ ที่สร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริจะให้ประชาชนมีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงปกครอง และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศมาจนปัจจุบัน รวมทั้งเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของร้านในพระบรมวงศานุวงศ์, ร้านจิตอาสา 904 ที่จำหน่ายเสื้อยืดอุ่นไอรัก กระเป๋าจิตอาสา สมุดบันทึกและบัตรอวยพร ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสลากการกุศล และการสอยต้นกัลปพฤกษ์ ตลอดจนสตูดิโอถ่ายภาพโบราณ โดยมีบริการชุดไทยให้นักท่องเที่ยวเช่าสำหรับใส่ให้เข้ากับบรรยากาศของงาน ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคมนี้ รายได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทุกภูมิภาค

และในวันนี้ สมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในกิจกรรม "จิตอาสาพาทัวร์" ได้นำเด็กพิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชาย และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้เข้าชมงาน ตามพระราชประสงค์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุข และร่วมสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไป

Tag : พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว