องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 19:49 น.

Views

ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาครบทุกด้าน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะของโรงพยาบาลบ้านดุง ขึ้นเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เมื่อปี 2520 และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลฯ ในปี 2522 จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลฯ ในปี 2530 และ 2537 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง มีแพทย์เฉพาะทาง 3 สาขาหลัก ได้แก่ กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ และแพทย์ออร์โธปิดิกส์

พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้มอบเกียรติบัตรให้ เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สังข์สาย ในโครงการเด็กน้อยรอยต่อสองแผ่นดิน "ใต้ฟ้าใบบุญ" ซึ่งเกิดในช่วงวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 โดยองคมนตรีได้เยี่ยมและมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย

Tag : องคมนตรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี โครงการเด็กน้อยรอยต่อสองแผ่นดิน มอบถุงของขวัญพระราชทาน