พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรุงเทพมหานคร เริ่มจัดกิจกรรมเนื่องใน วันมาฆบูชา สัปดาห์หน้า

วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 19:44 น.

Views

กรุงเทพมหานคร จะเริ่มจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันมาฆบูชา" ตั้งแต่สัปดาห์หน้า เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระรัตนตรัย

วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 1 มีนาคม กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับทุกหน่วยงานด้านพุทธศาสนา องค์กรภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายชาวพุทธ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงพระรัตนตรัย และวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การเว้นจากการทำชั่ว และทำดีให้ถึงพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ รวมถึงทำจิตใจให้สงบผ่องใส และเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 07.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในเวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา จากนั้นในช่วง 17.00 น. จะมีพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานบนมณฑปบริเวณลานคนเมือง ตั้งแต่วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์

ในส่วนของสำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง จะเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมประดับธงชาติและธงธรรมจักร พร้อมรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ปฏิบัติคุณธรรม 4 ประการ และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดในพื้นที่เขตอีกด้วย

Tag : วันมาฆบูชา เทศกาลมาฆบูชา วันมาฆบูชา ปี61 กิจกรรมวันมาฆบูชา