พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ม.กรุงเทพเปิดหลักสูตรการผลิตสื่อนวัตกรรม

วันที่ 24 ก.พ. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ “การผลิตสื่อนวัตกรรม (Innovative Media Production)” เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้านสื่อในยุคดิจิทัล มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ผลิตสื่อที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะในตัวเอง และมีความฉลาดในการเลือกใช้สื่อผ่านการใช้เทคโนโลยีการผลิตสื่อที่ล้ำสมัยหลากหลายรูปแบบ ให้บัณฑิตที่จบออกไป มีความพร้อมทั้งเรื่องของทักษะและกระบวนการคิดที่ตอบสนองธุรกิจบันเทิงและอุตสาหกรรมสื่อในระดับนานาชาติ

Tag : สนามข่าว 7 สี