น้อมนำฯ ดูแลสุขภาพพระสงฆ์วันมาฆบูชา เลือกอาหารถวาย ลดหวาน มัน เค็ม

วันที่ 1 มี.ค. 2561 เวลา 05:13 น.

Views

ที่วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ยกรับสั่งของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่องลดหวาน มัน เค็ม ไม่เติมเครื่องปรุง รสชาติกลมกล่อม ไม่ต้องรสจัด ทุกอย่างต้องพอดี จะช่วยเรื่องสุขภาพได้

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้น้อมนำแนวทางมารณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ในการเลือกอาหารที่จะถวายพระสงฆ์ในวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชน จะตักบาตร เข้าวัด ไหว้พระ ฟังเทศน์ฟังธรรม สำหรับอาหารที่จะใส่บาตรทำบุญ ก็ขอให้ลดการปรุงรสชาติ หวาน มัน เค็ม ลงไปด้วย และเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไปถวาย มากกว่าถวายตามความชอบของผู้ล่วงลับ ที่ต้องการอุทิศบุญกุศลไปให้

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้พระสงฆ์ มีภาวะโภชนาการเกิน เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะอ้วน และโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นต้น ก็คือ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย

"ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" เป็นหลักสำคัญของโอวาทปาติโมกข์  ที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงแก่พระสงฆ์ 1,250 รูป ที่มาชุมนุมกันณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ ก็ขอเชิญชวนชาวพุทธ น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข สงบในจิตใจ และสังคม

Tag : วันมาฆบูชา อาหารถวาย