สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ 9 มี.ค. 2561 เวลา 19:42 น.

Views

เวลา 08.44 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ในการนี้ พระราชทานรางวัลแก่คณะนักวิจัยทุนนักวิจัยแกนนำ, คณะนักวิจัยทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560, ผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 รวมทั้งเกษตรกรผู้ชนะเลิศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง สำหรับปีนี้ จัดขึ้นจนถึงวันที่ 13 มีนาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น" เพื่อผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ และดำเนินงานตามพันธกิจ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันและพึ่งพาตนเองได้

ในการนี้ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ที่จัดแสดงด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเยาวชน อาทิ โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตามพระราชดำริ, โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น และโครงการสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ และกลุ่มอาหารเพื่ออนาคต นอกจากนี้ มีมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน และการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากชุมชนต่าง ๆ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานประชุมวิชาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ