พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันช้างไทย IUCN เผยยังจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เพิ่มขึ้นแต่กระจุกตัว

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

เนื่องในวัน "ช้างไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี ซึ่งปีนี้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ ออป. ได้จัดงาน "วันช้างไทย" ภายใต้แนวคิด "รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย" เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย

สำหรับสถานการณ์ช้างไทยในปัจจุบัน นายเพชร มโนปวิตร ผู้ประสานงานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN เปิดเผยว่า ช้างไทยยังจัดอยู่ใน สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยประชากรช้างป่าแม้จะเพิ่มขึ้น แต่เป็นการเพิ่มขึ้นแบบกระจุกตัวอยู่ใน เขตป่าใดป่าหนึ่ง ในขณะที่ป่าอีกหลายแห่งของประเทศ ยังขาดแคลนช้าง

ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงได้ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการ รวมถึง IUCN เร่งศึกษาและวางแผนอนุรักษ์ช้างไทยในระยะยาวพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา ช้างออกจากป่ามาหากินในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรโดยขณะนี้ได้ศึกษาแนวทาง เชื่อมป่าทั่วประเทศ เพื่อให้ประชากรช้างได้อพยพไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่ โดยวิธีการนี้จะช่วยลดความแออัดของช้างที่อาศัยอยู่ในป่าใดป่าหนึ่งได้ขณะเดียวกันก็เตรียมศึกษาและเสนอแนวคิด การออกกฎหมายเวนคืนที่ดินเกษตรกรรมของประชาชน ที่มีปัญหาช้างออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรกรด้วย

Tag : วันช้างไทย ช้างไทย