สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

ค่ำวานนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคมนี้ ด้วยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยมีความสุข ความรื่นเริง และร่วมรำลึกถึงวิถีชีวิตความเป็นไทยที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยผ่านกิจกรรม ภายใต้บรรยากาศแบบย้อนยุค แบ่งการจัดงานเป็น 3 ส่วน โดยที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาอารยประเทศถึงปัจจุบัน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการทรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนกิจการที่ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 อาทิ สยามการประปากรุงเทพ, สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติ, ไปรษณีย์ไทย และธนาคารสยามกัมมาจล หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ในปัจจุบัน ตลอดจนการสาธิตงานช่างแขนงต่าง ๆ ในราชสำนัก จากวิทยาลัยในวังหญิง และวิทยาลัยในวังชาย

ส่วนที่บริเวณสนามเสือป่า มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และการออกร้านอาหารที่มีชื่อเสียง การจำหน่ายสลากอุ่นไอรัก การสอยกัลปพฤกษ์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฉายหนังกลางแปลง โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ และทรงเยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 จำหน่ายเสื้ออุ่นไอรัก และผลิตภัณฑ์จากภาพเขียนฝีพระหัตถ์, ร้านภูฟ้า ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลิตภัณฑ์ที่ทรงรับมาจากนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และชาวบ้านจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้แก่นักเรียนและราษฎร โดยเฉพาะเกษตรกรมาจำหน่าย นอกจากนี้ มีน้ำพริก น้ำอบ แป้งร่ำ และตะลิงปลิงแช่อิ่ม ตำรับชาววังของวังสระปทุม, ร้านเพื่อนพึ่งภาฯ และร้านต่าง ๆ ตลอดจนร้านถ่ายภาพย้อนยุค ในการนี้ได้ทรงลงบันทึกประจำวันที่โรงพักสามแยกด้วย ซึ่งตลอด 32 วันของการจัดงาน มีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ตลอดจนชาวต่างชาติ ร่วมเข้าชมงานรวม 1,261,509 คน

เวลา 23.25 น. วานนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวา จอร์เจีย และสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม พุทธศักราช 2561 โดยมีรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนสภากาชาดไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านประวัติศาสตร์มอลโดวา เมืองโบราณออร์เฮอุล เวคิ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติ

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจอร์เจีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี อาทิ อารามจวารี มหาวิหารสเวทีสโคเวลี สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติจอร์เจีย และเขตเมืองเก่ากรุงทบิลิซิ

ส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาร์เมเนีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาทิ ป้อมปราการและอารามอัคฮ์ตาลา อารามฮักต์พาต สถาบันต้นฉบับตัวเขียนโบราณ เมส-รอพ แมชทอตส์-มาเตอนาดาราน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งอาร์เมเนีย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว มอลโดวา จอร์เจีย อาร์เมเนีย