ครม.ทุ่มงบแสนล้าน ยกระดับคุณภาพชีวิต 3 ด้าน

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้งบประมาณเงินคงคลัง 49,641 ล้านบาท และงบดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 100,358  ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 21,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับสวัสดิการส่งเสริมสร้างอาชีพ จ้างงานผู้มีรายได้น้อย แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาศักยภาพชุมชน 50,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน และแผนงานยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มุ่งปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 24,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ แก่เกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมตลาดสมัยใหม่ แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร นอกจากนี้ยังจัดสรรเพื่อจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 34,000 ล้านบาท

Tag : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ