เหยี่ยวข่าว 7 สี : แม่แจ่มโมเดลพลัส คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด ปลอดหมอกควัน จ.เชียงใหม่

วันที่ 18 มี.ค. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี ติดตามโครงการ แม่แจ่มโมเดลพลัส ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบความสำเร็จ ในการทำความเข้าใจ ให้เกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพด จนปัญหาหมอกควันลดลง ซึ่งจะทำให้ คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด ปลอดหมอกควัน

เหยี่ยวข่าว 7 สี บินสำรวจพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่ไปพบกับผู้นำท้องที่ โดยเขาเล่าว่า ปัญหาดั้งเดิมพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม คือ ปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่มาจากการเผาตอซังข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูง แต่เป็นพืชชนิดเดียวที่เกษตรกรที่นี่นิยมปลูก เพื่อขายเป็นอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังทำให้ดินเสื่อมคุณภาพจากการเผา และใช้สารเคมีในปริมาณมากขึ้นทุกๆ ปี รวมถึงก็ต้องแผ้วถางป่าเพิ่มพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ เพราะค่าใช้จ่ายหมดไปกับสารเคมี และค่าจ้างแรงงาน เพราะในหมู่บ้านเหลือแต่ผู้สูงอายุ ในฐานะผู้นำท้องที่ ต้องใช้เวลาอยู่นานพอสมควร กว่าจะทำให้ลูกบ้านเข้าใจ เห็นประโยชน์ และเดินเข้าสู่แนวทางแม่แจ่มโมเดลพลัส แต่ขอให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือในเรื่อง 2 น. คือ น น้ำ และ น หนี้

แม่แจ่มโมเดลพลัส เป็นการต่อยอดจากแม่แจ่มโมเดล นั่นคือ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้สถานการณ์หมอกควันไฟป่า นำไปสู่การหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่า ตั้งแต่ปี 2559 มีการจัดระเบียบที่ดิน-ป่าไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับระบบการผลิตของเกษตรกร ที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในที่ดินทำกิน และที่สำคัญ ลดการปลูกข้าวโพด สร้างป่า สร้างรายได้

แม่แจ่มโมเดลพลัส ยังมีเป้าหมายหลักๆ ในการขับเคลื่อนในเรื่องสิทธิ์การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ที่ดินทำกิน การผลิตสินค้า การสร้างอาชีพ การพักชำระหนี้ และการจัดการทรัพยากร

Tag : สนามข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี แม่แจ่มโมเดลพลัส