พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ยกระดับร้านโชห่วย ดันเศรษฐกิจโต

วันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 16:03 น.

Views

นายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับร้านค้าส่งค้าปลีกของไทย หรือร้านโชห่วย หลังพบว่าผู้ประกอบการ SMEไทยกว่า 41.67 % ทำธุรกิจค้าปลีก และขณะนี้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก แสดงให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น เพราะร้านค้าส่งค้าปลีกของไทย จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ขณะที่มีการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการขนาดเล็กจึงต้องเร่งปรับตัวให้มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ โดยร้านค้าปลีกค้าส่งไทยจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อช่วยลดต้นทุน ลดค่าบริหารจัดการร้านค้า พร้อมกับพัฒนาร้านค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีการวางกลยุทธ์ วางแผนการตลาด และการบริหารจัดการด้านการขนส่ง รวมถึงการจัดร้านค้า และการจัดวางสินค้า ตลอดจนต้องสร้างมาตรฐานด้านอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วย

โดยกรมพัฒนาธุรกิจได้จัดโครงการฝึกอบรม และส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำแนะนำ เพื่อปรับเปลี่ยนร้านโชห่วยที่เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถพัฒนาร้านโชห่วย ให้เป็นร้านค้าปลีกต้นแบบได้กว่า 35 ร้านค้า เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับร้านค้าอื่น ๆ ต่อไป

Tag : เกาะติดข่าวดัง