สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้ไตรมาส 1 ภาคเกษตรโต 3.8%

วันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 16:03 น.

Views

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก.เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวได้ถึง 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการเพาะปลูก และมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ขณะที่สภาพอากาศหลายพื้นที่เอื้ออำนวยต่อภาคการผลิตทำให้พืชเศรษฐกิจหลายชนิดมีทิศทางดีขึ้น
              
ส่วนราคายางพารา แม้จะขยับราคาไม่มากนัก แต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ชาวสวนยางพอรับได้ เนื่องจากนโยบายส่งเสริมให้ชาวสวนยาง ปลูกพืชชนิดอื่นๆ สามารถสร้างรายได้ทดแทนได้มากขึ้น
              
สำหรับสถานการณ์ด้านราคา ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าพืชเศรษฐกิจหลัก อาทิข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง และลำไยราคาดีขึ้น ทำให้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจการเกษตรในปี 2561 จะขยายตัวได้ 3-4% โดยทุกสาขาการผลิต จะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2560 ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาติ และโรคระบาดต่างๆ
              
ทั้งนี้ เลขาธิการ สศก.เห็นว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตรา 5 ถึง 22 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปี 2561 จะกระทบต่อภาคการเกษตร เฉลี่ย 17.4% โดยเฉพาะในสาขาภาคการเกษตรที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว รองลงมาเป็นสาขาบริการทางการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบต่อต้นทุนเฉลี่ย 12.1% โดยสาขานี้มีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานในบางกิจกรรม เช่น เครื่องเกี่ยวข้าว, เครื่องตัดอ้อย เป็นต้น ส่วนสาขาปศุสัตว์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพียง 8% เท่านั้น