มูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 4

วันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปีที่ 4 ซึ่งมูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความตระหนัก ความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนค่านิยม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปีนี้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 26 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยแบ่งนักเรียนเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน ภายในมีฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ศึกษา อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชี จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, การสอนทำสูตรปุ๋ยหมักพระราชทาน ของกรมพัฒนาที่ดิน, การให้ความรู้เกี่ยวกับพืชในท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการเกษตร

Tag : มูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ค่ายเยาวชน ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา