พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม หลากลาย หลายชีวิต

วันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 13.46 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม "หลากลาย หลายชีวิต" ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพการทรงงานด้านศิลปจิตรกรรม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่ทรงศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ โดยนำผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่หลากหลาย เพื่อให้มีความน่าสนใจ มีทั้งงานปัก งานประติมากรรม และภาพพิมพ์ ผลงานแต่ละชิ้นมีเนื้อหาสะท้อนเรื่องราวของภาพจากธรรมชาติ โดยใช้สื่อสัญลักษณ์เป็นเรื่องราวของเสือในอิริยาบถต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับบรรยากาศ ห้วงของเวลา สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม สาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และประสบการณ์ชีวิตส่วนพระองค์ ซึ่งเสือสื่อความหมายถึงพ่ออันหมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำมาจัดแสดง รวม 239 ภาพ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม อาทิ กลุ่มที่ 1 เสือกับลายเส้นขาว-ดำ, กลุ่มที่ 2 อัตลักษณ์ของเสือ, กลุ่มที่ 3 เสือกับธรรมชาติ นอกจากนี้ยังโปรดให้จัดทำผลิตภัณฑ์เสื้อลายเสือ จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นภาพเสือในอิริยาบถต่าง ๆ สำหรับจำหน่ายให้กับประชาชนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นิทรรศการศิลปกรรม หลากลาย หลายชีวิต นิทรรศการศิลปกรรม