พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทย หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 17.30 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 619 เสด็จพระราชดำเนินจากนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี รัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ ผู้แทนสภากาชาดไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะนำเสนอในวันต่อไป

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จกลับไทย พระราชกรณียกิจ จีน