พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี และหลวงพิพิธ ม่วงสิงหเสนี ที่จังหวัดหนองคาย

วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 15.51 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร แล้วทรงเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี และหลวงพิพิธ ม่วงสิงหเสนี ซึ่งสิงหเสนีสมาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน และจังหวัดหนองคาย จัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ความเสียสละของทั้ง 2 ท่าน โดยสร้างด้วยโลหะเนื้อสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าตัวจริง

เจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี อัครมหาเสนาบดีสมุหนายก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบุคคลสำคัญของชาติคนหนึ่ง มีบทบาทและวีรกรรมอันมีเกียรติคุณ ปรากฏในตำนานของชาติไทยมายาวนาน รับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี มีวีรกรรมที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ณ ตำบลค่ายบกหวาน อันเป็นที่เชิดชูเกียรติยศมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นผู้นำความขึ้นกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานให้ทรงตั้ง "บ้านไผ่" ขึ้นเป็นเมืองหนองคาย สำหรับหลวงพิพิธ ม่วง สิงหเสนี ผู้เป็นน้องชาย ได้ช่วยทำการรบอย่างห้าวหาญ ใช้ชีวิตของตนปกป้องผู้เป็นพี่ชาย ซึ่งเป็นแม่ทัพถึงตัวตายถวายเป็นราชพลีเพื่อแผ่นดิน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี, ประวัติจังหวัดหนองคาย และสินค้าโอทอปประจำจังหวัด โดยกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง อาทิ ข้าวฮางงอก และข้าวไรซ์เบอรี่ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัวหาด ที่รวมกลุ่มปลูกข้าวเพื่อสุขภาพในชื่อ "ข้าวเลิศรัตน์ เพื่อสุขภาพ" ส่งขาย โดยกำหนดราคาเองได้, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองสองห้อง มีสมาชิกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ทำผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายหลายรูปแบบ รวมถึงกลุ่มจักสาน 13 กลุ่ม ในตำบลค่ายบกหวาน ที่รวมกลุ่มทำเครื่องจักสาน อาทิ มวยนึ่งข้าว, ตะกร้า, กระติบข้าว, หมวก และพัด ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรในตำบลค่ายบกหวานและใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จด้วย

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี หลวงพิพิธ ม่วงสิงหเสนี หนองคาย เจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี เจ้าพระยาบดินทรเดชา