พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 12 เม.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 09.03 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโสชมรมบาลี-สันสกฤต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วทรงพระดำเนินไปยังห้อง 105 ทรงทอดผ้าบังสุกุล และทรงถวายเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก เพื่ออุทิศแด่ปูชนียาจารย์ผู้ล่วงลับ พร้อมกับพระราชทานน้ำสงกรานต์ รวมถึงของที่ระลึกแก่อาจารย์อาวุโส

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อาจารย์อาวุโส ผู้บริหารฯ และกรรมการอาวุโส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายน้ำสงกรานต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์และพระราชทานอุปการะแก่ชมรมฯ ในการนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานของชมรมฯ ซึ่งกิจกรรมทางวิชาการและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมศึกษารมภ์ ครั้งที่ 4 โดยจัดพิธีสรัสวตีบูชา เพื่อเป็นการศึกษาวัฒนธรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, โครงการเสวนาภารตวิทยา ในหัวข้อ "อิทธิพลภาษาบาลีสันสกฤตในภาษามอญ ภาษาพม่า และจารึกเขมร" นอกจากนี้ ได้ร่วมกับชมรมภาษาฮินดีแห่งประเทศไทย, อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต และศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน "วันภาษาฮินดีโลก 2561" พร้อมกันนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกิตติพงศ์ บุญเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านบทความถวาย เรื่อง "เทศกาลโฮลี สงกรานต์สีในอินเดีย"

เวลา 14.23 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เขตประเวศ ทรงเปิดอาคารบ้านแห่งความหวัง ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อรับดูแลเด็กในชุมชนกองขยะอ่อนนุช ซึ่งเป็นครอบครัวที่ยากจน ประสบปัญหาแตกแยก, พ่อแม่วัยรุ่น, ครอบครัวใช้ความรุนแรง, เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือ เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย มีปัญหาสุขภาพและขาดโอกาส โดยเป็นอาคารขนาด 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 738 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องเด็กอ่อน, ห้องเด็กกลาง, ห้องเด็กโต ห้องสมุด, ห้องพยาบาล, ห้องอาหาร, ห้องสำนักงาน และห้องประชุม ก่อสร้างเมื่อปี 2556 แล้วเสร็จเมื่อปี 2559

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ โดยห้องเด็กอ่อนรับเลี้ยงเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน - 1 ขวบ 6 เดือน ให้การดูแลด้วยความรักและความเอาใจใส่ จัดของเล่น เพลง และการนวดสัมผัส, ห้องเด็กกลาง อายุตั้งแต่ 1 ขวบ 6 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน เน้นการจัดของเล่น การออกกำลังกาย เล่านิทาน และสอนวาดภาพ และห้องเด็กโต อายุตั้งแต่ 2 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ เน้นการจัดของเล่น ส่งเสริมพัฒนาการ และสอนให้เด็กช่วยเหลือตัวเอง

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงานครบรอบ 36 ปี ของมูลนิธิฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2524 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กอ่อนที่ยากไร้ในชุมชนแออัดต่าง ๆ ปีละกว่า 800 คน ได้แก่ บ้านสมวัย, บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่, บ้านศรีนครินทร์ และบ้านแห่งความหวัง ซึ่งปัจจุบันมีเด็กในความดูแล จำนวน 90 คน เป็นเด็กไทย 82 คน และเด็กต่างชาติ ที่พ่อแม่เข้ามาทำงานในประเทศไทย 8 คน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ พระราชทานน้ำสงกรานต์