พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ "สะบายดีปีใหม่ลาว" ประจำปี 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย

วันที่ 13 เม.ย. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

เวลา 18.02 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ "สะบายดีปีใหม่ลาว" ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นทรงร่วมพิธีบายศรีสู่พระขวัญ โดยนายสีจัน สอแพงคำฮัก เป็นผู้ประกอบพิธี อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปัก รักษาผู้เข้าร่วมพิธีให้มีอายุมั่นขวัญยืน ปราศจากโรคภัยและภยันตรายทั้งปวง  จากนั้น นายสะเหลิมไซ กมมะสิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเค้ก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561   

ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงจากนักร้อง และนักรำ กระทรวงป้องกันความสงบ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาทิ ฟ้อนอวยพรปีใหม่, ยินดีต้อนรับสู่ปีท่องเที่ยวลาว, สาวภูไทม่วนซื่น, เพลงส่งพรปีใหม่ และเพลงส้มตำ โอกาสนี้ ทรงร่วมรำวงลาว และร้องเพลงลาว ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย

งานบุญสงกรานต์ปีใหม่ "สะบายดีปีใหม่ลาว" ประจำปี 2561 จัดขึ้นด้วยบรรยากาศมิตรภาพ และความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ ที่มีวัฒนธรรม ประเพณีศาสนา และการดำรงชีวิตที่คล้ายคลึงกัน ด้วยสัมพันธไมตรีที่เจริญก้าวหน้าในทุกระดับ มีการแลกเปลี่ยนกันทั้งภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชน ก่อให้เกิดความร่วมมือในภาคพื้นสากล ที่นำประโยชน์มาสู่ 2 ประเทศ โดยชาวลาวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวลาวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานบุญสงกรานต์ปีใหม่ สะบายดีปีใหม่ลาว 2561 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว