พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561

วันที่ 13 เม.ย. 2561 เวลา 20:23 น.

Views

ที่ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยจะเปิดให้เข้าถวายบังคมตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ปราสาทพระเทพบิดร สร้างขึ้นเมื่อปี 2398 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อ "พุทธปรางค์ปราสาท" ครั้งแรกมีพระราชประสงค์ที่จะอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐาน แต่เมื่อสร้างแล้วเสร็จเห็นว่าคับแคบ ไม่เหมาะสมแก่การพระราชพิธี จึงไม่ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐาน ต่อมาในปี 2446 มีการซ่อมแซมและเปลี่ยนชื่อเป็น "ปราสาทพระเทพบิดร" พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ อัญเชิญพระบรมรูปพระบูรพกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 5 พระองค์ มาประดิษฐาน ปัจจุบันมีพระบรมรูปพระมหากษัตริย์พระบรมราชจักรีวงศ์ รวม 8 พระองค์ พร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มีการถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช สงกรานต์ ปราสาทพระเทพบิดร