ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐคอซอวอ สาธารณรัฐแอลเบเนีย มอนเตเนโกร และสาธารณรัฐเฮลเลนิก ระหว่างวันที่ 15-24 เมษายน 2561

วันที่ 14 เม.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐคอซอวอ สาธารณรัฐแอลเบเนีย มอนเตเนโกร และสาธารณรัฐเฮลเลนิก ระหว่างวันที่ 15-24 เมษายน พุทธศักราช 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 936 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2561 คืนวันเสาร์ที่ 14 เมษายน พุทธศักราช 2561 เวลา 01.20 น. และจะประทับเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ อีเค 418 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2561 เวลา 18.15 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
13 เมษายน พุทธศักราช 2561

Tag : ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยือนสาธารณรัฐคอซอวอ สาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐแอลเบเนีย มอนเตเนโกร