'สี่ศาสนา' สรงน้ำวันสงกรานต์ที่กุสินารา ประเทศอินเดีย

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 18:21 น.

Views

งานวันสงกรานต์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทฑคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธี พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทยเรา ยังคงความงดงามและสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

โดยในงานจัดให้มีพิธีทักษิณานุปทานถวายพระมหาเถระ และบรรพบุรุษที่มีคุณต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มีพระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา บังสุกุล โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) พระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า ประธานในพิธี พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ดูแล วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และอินเดีย ร่วมในพิธี

นอกจากนี้ยังมีขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปนานาชาติ ๑๐ ประเทศ ที่อัญเชิญมาจากวัดนานาชาติในเมืองกุสินารา ไทย พม่า อินเดีย เนปาล ศรีลังกา กัมพูชา ธิเบต ภูฐาน จีน เวียดนาม จากพระอุโบสถสู่พระมหาธาตุเจดีย์ เพื่อสรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์นานาชาติ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยมี Shri Andra Vamsi  อำเภอเมืองจังหวัดกุศินาคาร์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษามาร่วมในพิธีสรงน้ำพระ

ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้มี ๔ ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม และฮินดู และพระสงฆ์นานาชาติประเทศต่างๆ ไทย พม่า อินเดีย เนปาล ศรีลังกา กัมพูชา ธิเบต ภูฐาน จีน เวียดนาม มาร่วมสรงน้ำพระที่เมืองกุสินาราเป็นไปอย่างชื้นมื่น และอบอุ่นโดยมีน้ำเป็นจุดศูนย์กลาง และร่วมใจให้กลมเคลี่ยว ในประเพณีวันสรงกรานต์ วันปีใหม่ไทย

Tag : สงกรานต์อินเดีย สงกรานต์ อินเดีย เมืองกุสินารา