พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

เวลา 10.41 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระมหามณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายฉีดสรงพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ ภายในหอพระสุลาลัยพิมาน แล้วทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทรงสรงพระบรมธาตุ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ทรงกราบถวายบังคม และทรงสรงพระบรมอัฐิ และพระอัฐิทั่วทุกพระโกศ ทรงกราบที่พระแท่นหน้าเครื่องราชสักการะ แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1-9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระสงฆ์ถวายศีลและถวายพรพระจบ ทรงจุดธูปเทียนที่พนมข้าวบิณฑ์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ ภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ถวายพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ ทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์ จำนวน 4 เที่ยว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1-9 แล้วทรงกราบพระบรมอัฐิที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร

เวลา 17.46 น. เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่าง ๆ แล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายฉีด และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

ก่อนจะทรงพระดำเนินออกจากพระอุโบสถ ไปทรงพระสุหร่ายสรงน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอาราม อาทิ พระพุทธคันธารราษฎร์, พระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี ณ หอพระราชกรมานุสร, พระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ ณ หอพระราชพงศานุสร จากนั้น ทรงพระดำเนินยังพระศรีรัตนเจดีย์ ทรงพระสุหร่ายสรงองค์พระพุทธเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระไตรปิฎก พระพุทธรูปเทพบิดร และพระพุทธรูปบริวาร ต่อจากนั้น ทรงพระสุหร่ายสรงต้นนิโครธ ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารยอด ทรงพระสุหร่ายพระพุทธรูปแล้ว ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และพระพุทธบาทจำลอง แล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง ณ หอพระมณเฑียรธรรม ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระนากทรงพระสุหร่าย สรงพระบรมอัฐิ พระอัฐิ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ 5 รูป สดับปกรณ์ พระอัฐิพระบวรราชเจ้า 4 พระองค์ และพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงทอดผ้าคู่ สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์ 40 คู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

วันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ตามจันทรคติ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนวิธีนับเป็นทางสุริยคติ โดยใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้รวมพระราชพิธี ซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียว เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีสงกรานต์ขึ้นใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน ซึ่งมีการบำเพ็ญพระราชกุศล และการพระราชพิธีต่าง ๆ ตามราชประเพณีเดิม พร้อมจัดให้มีเครื่องราชสักการะเพื่อพระราชทานแก่กระทรวงมหาดไทย เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาตามปูชนียสถานสำคัญ ต่อมาปี 2511 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่ 15 เมษายนเพียงวันเดียว

อนึ่งวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้ ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์