พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน ไปถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 09.49 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน อันประกอบด้วยผ้าไตร 1 สำรับ และเครื่องสรงน้ำ น้ำอบไทย ไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ด้วยทรงยึดถือความกตัญญูกตเวที เป็นธรรมะประจำพระราชหฤทัย ดังเช่นพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัย ครั้นถึงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุรพการีแล้ว ยังมีราชประเพณีหนึ่งที่สำคัญ คือ การพระราชทานเครื่องสรงน้ำ และเครื่องรดน้ำสงกรานต์แก่บุคคลผู้ยังมีชีวิต โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ ตลอดจนข้าราชสำนักผู้ใหญ่ เชิญเครื่องสรงน้ำ-รดน้ำสงกรานต์ ไปพระราชทานแก่พระราชวงศ์ผู้ใหญ่ สมเด็จพระสังฆราช ตลอดจนข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุบางพระองค์ และบางท่านที่ทรงนับถือ เป็นการแสดงพระราชกตัญญุตาธรรม และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือ

Tag : เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ สงกรานต์ สมเด็จพระสังฆราช เชิญเครื่องสรงน้ำถวายพระสังฆราช