พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ธนาคารออมสินเปิดเงินฝาก สวัสดิการแห่งรัฐ ส่งเสริมผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าธนาคารออมสิน ได้เปิดรับฝากเงินในบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อย มีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น โดยให้ดอกเบี้ยในอัตราสูงถึง 3 % ต่อปี มีในระยะเวลาฝากเงิน 5 ปี ผู้มีรายได้น้อยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยผู้เปิดบัญชีฝากเงินจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดบัญชีเงินฝากได้เพียงคนละ 1 บัญชี ฝากเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100  บาท และไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งต้องฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน และยอดเงินฝากแต่ละเดือนจะเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 1,000 บาท โดยห้ามขาดการฝากเงินในช่วง 5 ปี และจะถอนเงินเท่าใดก็ได้ เมื่อครบ 5 ปี จะต้องมียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 60,000 บาท และจะได้รับดอกเบี้ยในวันที่ครบระยะฝาก 5 ปี

ทั้งนี้ธนาคารออมสิน ได้ตั้งเป้าหมายวงเงินฝาก บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ ไว้ 6,000 ล้านบาท และจำนวนผู้ฝากไม่น้อยกว่า 100,000 ราย

Tag : ธนาคารออมสิน เงินฝากสวัสดิการแห่งรัฐ สวัสดิการแห่งรัฐ