สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดเกสรศีลคุณ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 20:10 น.

Views

เวลา 17.12 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ไปยังวัดเกสรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในฐานะประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ และประธานคณะผู้ออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์ฯ โอกาสนี้ ทรงถวายพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคลฯ ณ กุฏิพระธรรมวิสุทธิมงคลฯ

จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ หลังจากได้เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ซึ่งจัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ 181 ไร่เศษ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิธาตุของพระธรรมวิสุทธิมงคลฯ พระเถระสายวิปัสสนากรรมฐาน ที่ครั้งหนึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในการใช้ธรรมะช่วยเหลือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปี 2540 ในรูปแบบการทอดผ้าป่าทองคำและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ชื่อ "โครงการผ้าป่าช่วยชาติ" เพื่อใช้เป็นทุนสำรองของประเทศไทยในขณะนั้น และเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมประวัติ หนังสือคำสอน และเครื่องอัฐบริขารของพระธรรมวิสุทธิมงคลฯ สำหรับเตือนใจให้เยาวชน คนรุ่นหลัง ทั้งสงฆ์ และฆราวาส รำลึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลกและทางธรรม โดยประกอบด้วยอาคาร 3 ส่วน คือ พระเจดีย์ พระวิหาร และอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นศิลปกรรมไทยองค์สำคัญองค์สุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงออกแบบโดยกำหนดวางองค์พระเจดีย์เป็นศูนย์กลางของกลุ่มงานสถาปัตยกรรมทั้งหมด ให้แกนของพระเจดีย์มุ่งสู่ศูนย์กลาง คือ จิตกาธานพระธรรมวิสุทธิมงคลฯ และรักษาแนวแกนการก่อสร้างไปในทิศทางเดียวกับเมืองพาราณสี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้พระเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ ได้กราบจิตกาธานพระธรรมวิสุทธิมงคลฯ พร้อมกับได้กราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ เมืองพาราณสี ในคราวเดียวกัน  สำหรับลักษณะของพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์นั้น สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง ผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสาน ยังคงดำรงอย่างมั่นคง และเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต โดยพระเจดีย์ พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ฯ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ วัดเกสรศีลคุณ วัดเกสรศีลคุณ อุดรธานี อุดรธานี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์