สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 09.45 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะข้าราชการ ผู้นำกลุ่มเกษตรกร และผู้นำกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 10.19 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นำคณะครู ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ รวม 787 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่จัดให้มีการประชุมสัมมนาครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2561 ในการนี้ พระราชทานรางวัลเกียรติคุณแก่ครูใหญ่ดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 8 นาย

สำหรับการประชุมนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในรูปแบบการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา และการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในด้านต่าง ๆ อาทิ การประเมินผลการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียน, ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า, การจัดการน้ำสะอาด และมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนการอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในปีนี้ มีนักเรียนเข้าอบรม 227 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนชายบรรพชาเป็นสามเณร และนักเรียนหญิง ถือเนกขัมมะอบรมปฏิบัติธรรม รวม 209 คน ระหว่างวันที่ 17-25 เมษายน 2561 ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดทำโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 38 ปี ด้วยมีพระราชประสงค์ให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงใช้การพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรักษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา แล้วจึงขยายไปสู่ชุมชน กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดา เด็กวัยเรียน เยาวชน และประชาชน ปัจจุบันมีสถานศึกษาในโครงการ 850 แห่ง ใน 51 จังหวัด และมีสถานศึกษาในต่างประเทศ 97 แห่ง ใน 10 ประเทศ

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ประชุมสัมมนาครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนในพระราชานุเคราะห์