พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 06.57 นาที วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานน้ำพุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ทรงวางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารสถานเสาวภา ทรงบาตรพระสงฆ์ 31 รูป ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 125 ปี วันสถาปนาสภากาชาดไทย หรือเดิมคือ "สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม" โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน ร.ศ.112 หรือปีพุทธศักราช 2436

ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน ทอดพระเนตรนิทรรศการ "125 ปี สภากาชาดไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0" จัดแสดงที่มาของการจัดตั้งสภากาชาดไทย ตลอดจนการนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0 มาใช้ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผ่าน 4 ภารกิจหลัก ได้แก่ ด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย มีนวัตกรรมส่องกล้องรักษาโรคหืดขั้นรุนแรงแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในสังกัดของสภากาชาดไทย โดยวิธีการจี้หลอดลมด้วยความร้อน การจี้กล้ามเนื้อเรียบ ทำให้สามารถควบคุมโรคหืดได้ 5 ปี โดยไม่มีผลข้างเคียง, ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ครบวงจร ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และทั่วถึง ทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ, ด้านบริการโลหิต และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ในด้านการปฐมพยาบาล การดูแลผู้ป่วย ส่งเสริมอาชีพ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยไม่หวังผลตอบแทน ปัจจุบันมีจิตอาสาลงทะเบียนกว่า 1 ล้านคน และมีการจัดตั้งกลุ่มผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยม เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งข่าวสารและความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชนอย่างทันท่วงที

เวลา 12.44 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยพืช หมู่บ้านห้วยลึก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิจัย โดยนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่มาค้นคว้าปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์พืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสนี้ พระราชทานใบรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ GAP ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีของ "กลุ่มเกษตรกรทำสวนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 ราย จากบ้านปางควาย และบ้านหนองเต่า จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีกระบวนการผลิตมะเขือเทศผง ซึ่งได้พระราชทานอนุสิทธิบัตรฯ แก่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อนำไปใช้ในงานของบริษัทฯ ต่อไป

หลังจากทรงเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยพืชแล้ว ได้ทอดพระเนตรภายในโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งออกแบบภายใต้แนวคิด "โรงงานสีเขียว สีเดียวกับชุมชน" ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับการบริหารจัดการทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายในมีห้องต่าง ๆ อาทิ พื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์, สถานที่ขนถ่ายสินค้า, ห้องเย็น, ห้องเก็บบ๊วยดอง และโรงรับรอง เพื่อรองรับการขยายขององค์กรในอนาคต และเป็นสถานที่รองรับประชาชนที่สนใจเรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชากับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 ฝาง จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงปฏิบัติการวิจัยพืช โอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกสตรอว์เบอร์รีในพื้นที่ ปัจจุบันมีเกษตรกรในลุ่มน้ำแม่งอน สนใจปลูกสตรอว์เบอร์รี และส่งผลสดเข้าโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมากขึ้น โดยเกษตรกร 87 ราย มีพื้นที่เพาะปลูก 45 ไร่ ได้ผลผลิตต่อฤดูกาล 40,800 กิโลกรัม มีรายได้กว่า 2.4 ล้านบาท

สำหรับโรงปฏิบัติการวิจัยพืช ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริฯ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ, หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งวิจัยปรับปรุง พัฒนาพืชท้องถิ่น และสายพันธุ์จากต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ มีภูมิต้านทานโรคและแมลง เน้นผลิตต้นพันธุ์พืชที่ปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้ได้ต้นพันธุ์คุณภาพดี ควบคู่ไปกับการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการคัดเลือกพันธุ์ และโดยเทคนิคอณูชีววิทยาที่เป็นการลดต้นทุนด้านการเพาะปลูกแก่เกษตรกร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสตรอว์เบอร์รี เพื่อขยายต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

เวลา 16.44 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง ที่พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการผลิตพืช ในระบบอินทรีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้เป็นปัจจัยการผลิต ช่วยลดต้นทุนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในการนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทการคัดบรรจุ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองมาตรฐานการผลิตอาหาร CODEX GMP สำหรับชาสมุนไพรและการบรรจุผัก ของโครงการฯ

จากนั้น ทรงบรรจุผลผลิตพืชผักอินทรีย์ ณ อาคารคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตร โดยในปี 2560 โครงการได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอบข่ายการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ประเภทแหล่งผลิต 80 ชนิดพืช และประเภทการคัดบรรจุ จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรฐานการผลิตอาหาร CODEX GMP สำหรับชาสมุนไพร และการบรรจุผัก จาก Global GROUP

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทอดพระเนตรกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโครงการฯ เช่น ชาสมุนไพร เห็ดอบแห้ง เนื้อผลไม้ทาขนมปัง และอาหารพร้อมทาน ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย และสร้างผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ โครงการและกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายฯ แล้ว ยังเป็นการส่งมอบผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค โดยวางจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า "ทรัพย์-ปัน" ทั้งที่โรงพยาบาลฝาง ท๊อป มาร์เก็ต และริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ที่ทันสมัย มาใช้บริหารจัดการโครงการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานผ่านระบบจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และขยายผลสำเร็จไปสู่โครงการอื่นของมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สามารถศึกษา เรียนรู้ และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงสีข้าว ทรงฟังบรรยายสรุปการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตข้าวของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ ที่ผ่านมาโครงการฯ ได้ขอใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว หรือ GAP ข้าว ให้กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายไปแล้วกว่า 80 ราย ในอนาคตมีแผนปรับปรุงอาคารและเครื่องสีข้าว ที่ได้รับมอบจากโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาเป็นโรงสีข้าวชุมชน ที่ได้มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสี เพื่อให้สมาชิกใช้สีข้าวไว้บริโภค และส่งจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าทรัพย์-ปัน นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมให้สมาชิกทดลองปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 80 เป็นพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้ป่วย ผู้เป็นโรคเบาหวาน และผู้รักสุขภาพ ข้าวสารที่ได้จะเป็นข้าวสาร Q หรือ ข้าวสารได้มาตรฐานตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ดีต่อสุขภาพ ปลูกในแปลงนาที่ได้มาตรฐาน GAP และผ่านกระบวนการแปรรูปในโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐาน GMP โดยจะเริ่มวางจำหน่าย ภายใต้ตราสินค้า "ทรัพย์-ปัน" ในช่วงต้นปีหน้า

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทอดพระเนตรผลงานของวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกหญ้าบ้านเปียงกอก  ที่โครงการฯ สนับสนุนพื้นที่ปลูกต้นดอกหญ้าไม้กวาดใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อจากภายนอก ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมกับโครงการฯ ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือ สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ สภากาชาดไทย ดอยคำ มูลนิธิชัยพัฒนา