อันดับ 38 ของโลก อุทยานธรณีสตูล

วันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 13:28 น.

Views

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรธรณี จัด พิธีมอบเกียรติบัตรอทุยานธรณีสตลูหลังได้รับการประกาศเป็น อทุยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบจาก ) ผู้แทนสํานักงานยูเนสโก กรงุเทพฯ Dr. Benno Boer (Chief of Natural Sciences of UNESCO Bangkok office) ณ ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณี เริ่มส่งเสริมการพัฒนาอทุยานธรณีสตลูตั้งแต่ปี 2553 ครอบคลุม 4 อำเภอ คือ อำเภอ ทุ่งหว้า ละงูมะนัง และอำเภอเมือง โดย จังหวัด ได้จัดตั้งเป็นอทุยานธรณีสตูล เมื่อวัน ที่ 14 สิงหาคม 2557 ต่อมาวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ได้รับประกาศเป็น อทุยานธรณีระดับประเทศ ซึ่งเมื่อ วัน ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเสนอให้อุทยาน ธรณีสตลูเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และ เมื่อวนั ที่17 เมษายน 2561 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้ง ผลการพิจารณารับรองอทุยานธรณีสตลูเป็นสมาชิกอทุยานธรณีโลก ของยูเนสโก อย่างเป็นทางการผ่านหน้าเว็บไซต์ www.unesco.org ประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลก (Satun UNESCO Global Geoparks) นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับ ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่เรามี อุทยานธรณีระดับโลกเป็นครั้งแรกของประเทศไทย จัดเป็นประเทศในลำดับที่38 ของโลก และเป็นประเทศที่ 5 ของอาเซียน

เมื่อ UNESCO ประกาศรับรองขึ้นทะเบียน และเข้าเป็น สมาชิกเครือข่ายอทุยานธรณีโลก จะทำให้อทุยานธรณีสตลู เป็นที่รู้จักในระดับโลกมากยิ่งขึ้น จะมีนักทองเทยี่วต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมกัน มากขึ้น เป็นการสร้างเศรษฐกิจสร้างโอกาสทางธรุกิจใหม่ๆ สร้างรายได้แก่ชุมชน ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณี จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตามแบบวิถีชุมชน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงธรณี(Geotourism) จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับ ความรู้และความเพลิดเพลินไปกับ เรื่องราวทางธรณีวิทยาที่แฝงอยู่ตามสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม และตามแหล่ง อนุรักษ์ทางธรณีวิทยาต่างๆ ในบริเวณอุทยานธรณีซึ่งถือว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ ตลอดจนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่าง สมาชิกเครือข่ายของอทุยานธรณีโลก

Tag : นายกรัฐมนตรี ยูเนสโก อุทยานธรณีสตูล