เรียกร้องยกเลิก สาร 3 ชนิดกำจัดวัชพืช

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 05:04 น.

Views

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา หรือ กพย.ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.เตรียมรวบรวมหลักฐาน และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับยากำจัดวัชพืช-ศัตรูพืช ที่มีสารพาราควอต,ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตราย และไม่ควรนำมาใช้ในภาคการเกษตร


โดยผลการวิจัยทางวิชาการ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันได้ว่า สารทั้ง 3 ชนิด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งมีพิษเฉียบพลันสูงต่อมนุษย์ และมีผลกระทบเรื้อรังต่อสุขภาพ เช่น ก่อให้เกิดโรคพาร์กินสัน,สมองเสื่อม,มะเร็ง แม้ว่าเกษตรกรจะใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะที่ใช้สารเคมี แต่ก็ยังพบว่า สารเคมีเหล่านี้สามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้

นอกจากนี้การวิจัยยังพบสารตกค้างในดิน,อากาศ,น้ำ และอาหารในพื้นที่ที่มีการใช้สารดังกล่าว ซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายทั้งการสัมผัส หายใจสูดดมหรือรับประทานเข้าไปเพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังได้

โดยจะเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณายกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดในประเทศไทย ตามมติของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อไป