พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เหยี่ยวข่าว 7 สี : กรมชลประทานปล่อยน้ำให้ชาวนาเร็วขึ้น หนีข้าวจมน้ำหลาก

วันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณน้ำมากขึ้น 12 % ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาเริ่มทำนาได้ โดยขยับเวลาเร็วขึ้นเล็กน้อย เพื่อไม่ให้ชาวนาสูญเสียผลผลิตในช่วงน้ำหลาก เนื่องจากเก็บเกี่ยวไม่ทัน
  
ขณะที่ชาวนาในพื้นที่ภาคกลาง เริ่มลงมือทำนาแล้ว และปรับตัวตามแผนที่รัฐบาลวางไว้ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลปรับราคารับซื้อข้าวเพื่อให้มีรายได้เหลือ สอดคล้องกับราคาปุ๋ยที่สูงขึ้น
  
สำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ขณะนี้มี 4 แห่ง ที่อยู่ในเกณฑ์น้ำดีมาก 18 แห่ง อยู่ในเกณฑ์ดี 10 แห่ง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และ 3 แห่ง อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย คิดเป็นน้ำใช้การได้ 43 % ขณะที่ช่วงเดียวกันนี้ของปีที่แล้วมีน้ำใช้การได้เพียง 29 % เท่านั้น แม้จะเห็นว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น ทั้งๆ ที่ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝน แต่จากการวิเคราะห์และคาดการณ์จะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างแน่นอน
  
ในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ กรมชลประทานจะประกาศให้เกษตรกรทราบว่าพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วม รวมถึงระบุระยะเวลาที่อาจจะเกิดน้ำท่วมด้วย เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อม ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือและเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชน ถือเป็นมิติใหม่ในการทำงานเชิงรุกด้านสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี