พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายได้รัฐ 7 เดือนแรก เกินเป้า กว่า 60,000 ล้านบาท

วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 สามารถจัดเก็บรายได้ได้ 1,293,908 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 60,598 ล้านบาท หรือ 4.9 % เนื่องจากรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ 36.8 % และหน่วยงานอื่นๆ จัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการ 21.5 % โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษียาสูบ และภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีได้รวม 899,477 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 6,554 ล้านบาท หรือ 0.7 % เนื่องจากจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ต่ำกว่าประมาณการ 3 % และ 1 % ตามลำดับ ส่วนภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการถึง 283.2 % เนื่องจากมีการชำระภาษีเงินได้ปิโตรเลียมย้อนหลัง และผลประกอบการของบริษัทขุดเจาะน้ำมันดีขึ้น ขณะที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 2.3 %

ส่วนกรมสรรพสามิต จัดเก็บภาษีได้รวม 322,132 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 2,289 ล้านบาท หรือ 0.7 % โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ ได้แก่ ภาษีน้ำมัน ภาษีเบียร์และภาษีสุรา เนื่องจากมีปริมาณต่ำกว่าที่คาดไว้ แต่ภาษียาสูบและภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ หลังการใช้อัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบใหม่ และปริมาณรถยนต์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรมศุลกากร จัดเก็บภาษีได้รวม 63,330 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 2,070 ล้านบาท หรือ 3.2 % จากการจัดเก็บภาษีนำเข้าได้ต่ำกว่าประมาณการ 3.7 % เพราะสินค้านำเข้ามีการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงขึ้น

Tag : รายได้รัฐ