พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รอมติ มส.คดีอดีตพระชั้นผู้ใหญ่ฟอกเงิน

วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า ไม่ขอกล่าวล่วงพระบัญชาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เรื่องการดำเนินการ กับกรรมการมหาเถรสมาคม ทั้ง 3 รูป ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงิน กระทำผิด พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยขอให้รอความชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม วันที่ 30 พฤษภาคมนี้ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม
             
ขณะที่ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระภิกษุวัดสร้อยทอง ให้หลักคิดกับพุทธศาสนิกชน ได้ใช้วิจารณญาณในเรื่องนี้ และคิดวิเคราะห์แยกแยะ เรื่องการกระทำผิด การดำเนินคดีกับบุคคล และพระสงฆ์ที่กระทำความผิด ไม่อยากให้เสื่อมศรัทธากับพระพุทธศาสนา หรือวงการสงฆ์
             
เพราะแก่นแท้ หรือหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา อยู่ที่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงสอนให้ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล ให้ยึดมั่นในพระธรรมคำสอน กรณีพระสงฆ์ที่กระทำผิด เป็นเรื่องตัวบุคคล ที่อาจเกิดจากความหลงอำนาจ และประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้อง ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากระบบที่ล้าหลัง และเอื้อให้กระทำผิด ถือเป็นโอกาสที่จะปฏิรูปพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง