พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเปิดงานวิสาขบูชาโลก

วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ในหัวข้อหลัก "คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์" มีผู้นำศาสนาพุทธจาก 81 ประเทศเข้าร่วม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน วิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก

การประชุมมีหัวข้อหลัก "คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์" และพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้นำชาวพุทธทั่วโลกกว่า 5,000 คน จาก 81 ประเทศ 

โดยไฮไลท์ปีนี้ ได้ตีพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล กว่า 5,000 เล่ม แจกผู้เข้าร่วมงาน เป็นฉบับรวบรวมคำสอนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในวันวิสาขบูชา ใจความตอนหนึ่งว่า วันวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันที่พระโพธิสัตว์ทรงรู้แจ้งอริยสัจ 4 จึงเป็นอุดมสมัยที่ชาวพุทธทั้งหลายจักได้น้อมนำพระพุทธธรรมมาเป็นเครื่องพัฒนาอบรมตน ให้บรรลุถึงความเป็นผู้มีสัมมาทิฐิอย่างแท้จริง อันเป็นมูลฐานของการพัฒนาไปสู่เป้าหมายสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา และจักสามารถเพิ่มพูนสันติภาพ ในโลกนี้ ให้ไพบูลย์สืบไป

ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐานบนมณฑป ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. ในงานเทศกาลวิสาขบูชาโลกที่เริ่มขึ้นแล้ว และจะมีไปถึงวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ขอเชิญชวนประชาชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้

Tag : สมเด็จพระสังฆราช เปิดงานวิสาขบูชาโลก งานวิสาขบูชาโลก วิสาขบูชา วันวิสาขบูชา