ป.ป.ท. ยกระดับการตรวจสอบเส้นทางการเงินทุจริตภาครัฐ

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 เวลา 15:56 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ซึ่งประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย 15 ธนาคาร จัดโครงการความร่วมมือในการรับ - ส่งข้อมูล เพื่อการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลทางบัญชี หรือข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และตัวแทนจากธนาคารสมาชิกทั้ง 15 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกีรยตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม ประสานความร่วมมือ และร่วมกันผลักดันการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการรับและส่งข้อมูลในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลทางบัญชี หรือข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือช่องทางอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์และความสะดวกแก่การทำงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลที่จะมีการรับและส่งกันตามความร่วมมือนี้ จะเป็นการรับและส่งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) ซึ่งออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่ผู้เกี่ยวข้องจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาและจัดการตามหลักมาตรฐานสากล

Tag : ป.ป.ท. สมาคมธนาคารไทย ทุจริตภาครัฐ