พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น การบุกรุกขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด และปัญหาความยากจนให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ สนองพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ให้แก่โครงการหลวง คือ "การพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร" โดยในปี 2559 มูลนิธิโครงการหลวง เข้าไปสำรวจพื้นที่เบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลมาปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินงานพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามแผนแม่บท อาทิ ด้านการพัฒนาการเกษตรภายใต้ระบบอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชและศึกษาการเจริญเติบโตของพืช ภายใต้สภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ฯ เพื่อคัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมสำหรับนำไปส่งเสริมและเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร มีการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น กาแฟ และพืชผัก ปัจจุบัน เกษตรกรโดยรอบศูนย์ฯสามารถปลูกพืชได้ 24 ชนิด เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพจากเดิม 131 คน เป็น 214 คน, ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เน้นส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ พร้อมกับน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งสหกรณ์ และการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นยุวเกษตรกรโครงการหลวง, ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน การทำแนวกันไฟ และการทำแผนการใช้ที่ดิน

Tag : องคมนตรี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ มูลนิธิโครงการหลวง พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์