พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันที่ 9 มิ.ย. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

เวลา 17.28 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

โอกาสนี้ ประทานถ้วยรางวัลแก่ประชาชน และนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดบทกลอน จำนวน 6 ราย จากนั้น ประทานเงินดอกผลมูลนิธิฯ แก่ไวยาวัจกรเพื่อนำไปบูรณะพระอาราม และกิจกรรมอื่นของวัดสุทัศนเทพวราราม พร้อมประทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอัฐมราชานุสรณ์
              
ต่อจากนั้น เสด็จไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ในการนี้ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่ามูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ฯ ซึ่งถือกำเนิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้แก่วัดสุทัศนเทพวราราม และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำมาเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อปี 2518 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เวลา 17.58 น. เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารคู่พระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, และพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่พระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ และเครื่องทองน้อยที่หน้าพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ พระสงฆ์ 20 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม และทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรม พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร 21 ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา และทรงกราบพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บำเพ็ญพระกุศล ร8 รัชกาลที่ 8