พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 11

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 17.34 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 11 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ ผลการดำเนินงานคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ เช่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงิน และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงแผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สำหรับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2457 ในนามโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งได้ผลิตบุคลากรด้านการพยาบาล เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากาชาดไทย ประชาชน และประเทศชาติ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย