พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 16.06 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดศรีเอี่ยม เขตบางนา ทรงเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม รัตนรัชประชารังสรรค์ ซึ่งพระราชรัตนเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีเอี่ยม ร่วมกับคณะกรรมการวัดฯ และพุทธศาสนิกชนสร้างขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตทรงไทยประยุกต์ โดยชั้นที่ 1 เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน และที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทอง และหลวงพ่อทันใจ ส่วนชั้นที่ 2-4 เป็นห้องเรียนของพระภิกษุและสามเณร ที่ศึกษานักธรรมตรี โท เอก และศึกษาภาษาบาลี ตั้งแต่ประโยคหนึ่ง สอง ถึงเปรียญธรรม 8 ประโยค พร้อมกันนี้ ทรงหล่อพระพุทธรูปเนื้อเงิน ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว ศิลปะสุโขทัย สำหรับอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ชั้น 1 ของอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

วัดศรีเอี่ยม สร้างขึ้นเมื่อปี 2516 เป็นวัดสังกัดมหานิกาย ต่อมาในปี 2551 คณะสงฆ์ได้แต่งตั้ง พระราชรัตนเมธี สมัยดำรงสมณศักดิ์ ในราชทินนามว่า พระปัญญารัตนาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งได้จัดระเบียบการปกครอง จัดการศึกษาภายในวัด โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลีให้พระภิกษุ และสามเณรทุกรูป เพื่อพัฒนาศาสนบุคคล และเพื่อให้ดำรงตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยปี 2555 ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ให้ตั้งเป็นสำนักเรียนปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี ในส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร ที่อาศัยบริเวณระหว่างกุฏิสงฆ์เป็นสถานที่เรียน ก่อนจะสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ แห่งนี้

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระกรณียกิจ วัดศรีเอี่ยม เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม